Zarządzanie miastem i regionem

Zarządzanie miastem i regionem

----------------

ZARZĄDZANIE MIASTEM I REGIONEM

NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z budowaniem kariery w oparciu o zarządzanie na szczeblu regionalnym jest odpowiednio szybka i precyzyjna identyfikacja pojawiających się: trendów, zjawisk, technologii oraz wzmacnianie obszarów gospodarki i edukacji, które w perspektywie najbliższych lat i dekad niosą duży potencjał korzyści ekonomicznych i społecznych. To proces kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym przedstawiciele przemysłu i nauki, pracownicy administracji publicznej, media, organizacje pozarządowe biorą udział w wyznaczeniu strategicznych kierunków rozwoju.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu otwiera nowy kierunek – Zarządzanie miastem i regionem.

Oferujemy możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających efektywnie wykorzystać potencjał ekonomiczny, społeczny, przyrodniczy obszarów miejskich i regionalnych oraz wprowadzać innowacyjnych metod w zakresie zarządzania. Harmonogram studiów przygotowano pod kątem przekazania aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania sfery publicznej, administracji miejskiej, budżetu miasta, tworzenia strategii rozwoju, wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. przyjętą Uchwałą Nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 28 listopada 2016 r., w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego do 2020 r.

Profil studiów na kierunku Zarządzanie miastem i regionem zakłada projektowanie programów nauczania i efektów kształcenia przede wszystkim na potrzeby pracy absolwentów w sektorach związanych z szeroko pojętą administracją samorządu miejskiego i regionalnego, administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej, w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zakłada także wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

  • analizowania procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i środowiskowych;
  • wyboru i stosowania metod i narzędzi pozwalających na kształtowanie zjawisk i procesów miejskich i regionalnych;
  • przygotowania koncepcji i zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi;
  • przygotowywania strategicznych planów i programów rozwoju;
  • stosowania marketingowych narzędzi zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi;
  • formułowania własnych opinii na podstawie analizy pozyskanych danych oraz krytycznej oceny skuteczności proponowanych rozwiązań;
  • podejmowania działań praktycznych na rzecz miasta i regionu oraz zastosowania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań na rzecz kształtowania środowiska miejskiego i regionalnego;
  • wykorzystania metod badań społecznych oraz metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
  • umiejętności stosowania fachowego słownictwa w języku obcym umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych krajów.