Język Angielski w Biznesie

By in
355
Język Angielski w Biznesie

STUDIA PODYPLOMOWE

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

Profil kształcenia: profil praktyczny

I SŁUCHACZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH M.IN.:

 1. Posiada podstawową wiedzę na temat historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 2. Wykazuje się znajomością terminologii dotyczącej ekonomii, zarządzania oraz prawa.
 3. Zna reguły prowadzenia negocjacji handlowych w biznesie.
 4. Wykazuje się znajomością angielskiego słownictwa biznesowego.
 5. Ma wiedzę na temat zasad sporządzania korespondencji handlowych i urzędowych dotyczących zarządzania firmą.
 6. Posługuje się fachowymi pojęciami w komunikacji biznesowej.
 7. Zna oprogramowania komputerowe pomocne w tłumaczeniach tekstów.
 8. Komunikuje się w mowie i piśmie stosując terminologię dotyczącą historii, ekonomii, zarządzania i prawa.
 9. Dokonuje tłumaczeń angielskich tekstów biznesowych.
 10. Formułuje pisemnie i ustnie wypowiedzi z zakresu negocjacji handlowych oraz organizacji pracy biurowej.

II PROPONOWANY PLAN STUDIÓW PROWADZONYCH W FORMIE NIESTACJONARNEJ

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KSIĘCIA KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO

W INOWROCŁAWIU

projekt

siatki godzin

dla kierunku studiów podyplomowych

JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE

 1. Historia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 2. Wiedza o państwie i prawie
 3. Ekonomia gospodarcza
 4. Zarządzanie firmą
 5. Negocjacje handlowe
 6. Słownictwo biznesowe
 7. Komunikacja biznesowa
 8. Korespondencja biznesowa
 9. Język biznesu w organizacjach
 10. Technologie komputerowe w tłumaczeniach
 11. Seminarium dyplomowe

INOWROCLAW UNIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP

named PRINCE KAZIMIERZ KUJAWSKI

project

list of teaching subjects

for the postgraduate program

ENGLISH LANGUAGE IN BUSINESS

 1. History of UK
 2. Knowledge about the state and law
 3. Economic economics
 4. Management of company
 5. Commercial negotiations
 6. Business vocabulary
 7. Business communication
 8. Business correspondence
 9. Business language in organizations
 10. Computer technologies in translations
 11. Seminar of diploma

 

*Sporządził dr Mariusz Paradowski

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia studiów

54321
(0 votes. Average 0 of 5)