Warsztaty doktorskie

Bogusław Sygit

prof. dr hab.

Prof. dr hab. Bogusław Sygit zaprasza na Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich osoby przygotowujące takie rozprawy w trybie eksternistycznym.
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, przedstawicieli doktryny i praktyki z zakresu nauk prawnych, w tym prawa karnego, prawa administracyjnego, kryminologii, kryminalistyki i prawa medycznego.

Udział w warsztacie doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów.

Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.

 

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA 85 zł numer konta bankowego Uczelni, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej: 58 1160 2202 0000 0001 4173 4996 OPŁATA ZA KURS 4 500 (opłata jednorazowa) 1 500 (opłata semestralna) Możliwość rozłożenia opłaty na raty semestralne (gwarancja stałej opłaty) Czas trwania: 3 semestry

Kontakt:

Kontakt: Dziekanat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego tel.: 52 52 00 144 e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

Formularz:

Kliknij aby się zarejestrować

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z METODYKI PISANIA PRAC DOKTORSKICH

1. Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Najświętszej Marii Panny 19a, 88-100 Inowrocław

2. Uczestnicy: Każdy, komu wiedza z metodyki pisania prac doktorskich może być pomocna w rozwoju naukowym, w tym:

 • samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości przygotowujący prace doktorskie na innych uczelniach,
 • osoby spoza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, planujące opracowanie pracy doktorskiej na innej uczelni.

3. Warunki uczestnictwa:

 • Zapisanie się na kurs oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

– wypełniony formularz rejestracyjny,

– przedłożenie wniosku z motywacją uczestnictwa w zajęciach,

– dyplomu ukończenia studiów II stopnia (oryginał do wglądu),

– dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej.

4. Czas trwania: 3 semestry

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Poza comiesięcznymi zajęciami – Uczestnicy kursu mogą odbywać nieograniczoną ilość indywidualnych konsultacji – w czasie ustalonym osobiście z kierownictwem kursu.

Kurs będzie więc odbywał się w formie:

 • stałych comiesięcznych wykładów,
 • indywidualnych konsultacji.

5. Obecność i zaliczenie kursu: Obecność na comiesięcznych wykładach jest obowiązkowa. Podczas rozliczenia semestralnego uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia:

 • wyników przeprowadzonych badań,
 • uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach naukowych,
 • dorobku naukowego.

Kierownik kursu ocenia poziom przygotowania i stopień zaawansowania pracy doktorskiej kursanta.

6. Przedmiot kursu: Uczestnictwo (aktywne) w kursie pozwoli na poznanie:

 1) metodyki przygotowania i opracowania pracy doktorskiej, w tym sposobu:

 • wyboru tematu pracy,
 • układu pracy doktorskiej,
 • dokumentowania wykorzystanych źródeł i sposobu ich wykorzystania z podsumowaniem praw osób trzecich,
 • zbierania materiału źródłowego,
 • formułowania: celu, tezy pracy, hipotez badawczych i sposobów ich weryfikacji,
 • prezentacji wyników badań,
 • przedstawienia strony graficznej,
 • opracowywania wniosków z badań i wniosków z całej pracy,
 • prezentacji bibliografii (wykorzystanych materiałów źródłowych).

2) Podczas kursu przygotowawczego z metodyki pisania prac doktorskich, uczestnik zobowiązany jest do równoległego zbierania materiałów oraz wystąpienia do innej uczelni o wszczęcie przewodu doktorskiego.

7. Kierownictwo kursu stanowią:

JM Rektor WSP – dr Wiesław Juchacz,

prof. dr hab. Bogusław Sygit,

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak.

W zależności od tematyki przesłanych prac doktorskich – profesorowie, Bogusław Sygit i Jerzy Kasprzak, mogą być ich promotorami na uczelniach uzgodnionych  z autorami prac.

8. Skreślenie z listy Uczestników: Skreślenie z listy następuje w momencie:

 • złożenia pisemnej rezygnacji,
 • nie uiszczenia opłat zgodnie z podpisaną umową,
 • nie zaliczenia semestru.

Idea kursu: ma pomóc osobom, które przejawiają zainteresowania naukowe – ale z racji wykonywanej pracy zawodowej i miejsca zatrudnienia nie mają możliwości zdobycia wiedzy z zakresu metodyki pisania prac doktorskich w ośrodkach akademickich.