przedsiebiorstwo-i-prawo

Przedsiębiorstwo i Prawo

Z ogromną przyjemnością redakcja przedstawia Państwu pierwszy numer czasopisma „Przedsiębiorstwo i Prawo”, pisma powstałego z myślą o utworzeniu miejsca wymiany myśli i poglądów na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości funkcjonującej w ścisłej korelacji z prawem.

W pierwszym rzędzie, w imieniu redakcji serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia pisma, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie sukcesu. Dziękuję wybitnym Autorytetom w dziedzinie szeroko rozumianego prawa, którzy wyrazili zgodę, aby zasiąść w Radzie Naukowej naszego czasopisma. Dziękuje Autorom, w inwencji twórczej których pokładany wielkie nadzieje uczynienia z pisma platformy wymiany doświadczeń na drodze prowadzącej wprost do ukształtowania modelowego przedsiębiorcy, przygotowanego do rozwiązywania najpoważniejszych problemów prawnych, a także kształtowania odpowiednich standardów prawa. Wyznacznikiem, nie tylko wysokiego poziomu merytorycznego dyskusji, ale i zaangażowania przedstawicieli nauki i praktyki w problematykę zgodną z profilem pisma jest pierwszy numer.

Wyrażam nadzieję, że periodyk będzie odpowiednim miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń, a także rozważań dotyczących prawnych problemów przedsiębiorczości.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jest to tworzenie i budowanie czegoś nowego, a zatem zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie tym wyróżnia się kreatywność i innowację, umiejętność wykorzystania pomysłów i ryzyko. Po drugie, jest to zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. W tym kontekście przedsiębiorczość wyróżnia się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością i motoryką. Cechami charakterystycznymi przedsiębiorczości są przede wszystkim ekspansywność, którą należy rozumieć jako chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym oraz stawianie sobie ambitnych celów, po to wszakże by osiągnąć większe korzyści, a także innowacyjność będąca nieustannym poszukiwaniem, a w konsekwencji wprowadzaniem twórczych ulepszeń.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Doktryna wymienia siedem zasad ekonomii: niedostatek, podmiotowość, nierówność, konkurencję, niedoskonałość, niewiedzę, złożoność. Myślę jednak, że ten katalog należałoby uzupełnić o szczęście, przy czym tej zasady nie trzeba uzasadniać.

Z powyższej prezentacji wynika, że tytuł kształtującego się periodyku ma charakter uniwersalny, bowiem łączy różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorców z prawem. Podstawę funkcjonowania przedsiębiorców stanowi sfera ekonomiczna w najszerszym jej rozumieniu, jednakże bez należytego wsparcia sfery prawnej nawet najlepsze projekty biznesowe mogą nie być zrealizowane z sukcesem. W biznesie ważna jest także etyka, którą mamy zamiar na łamach pisma propagować. Przedsiębiorca buduje bowiem dobra dla zaspokojenia potrzeb konsumentów, lecz powinnością jego jest czynić to lege artis w warunkach pełnej uczciwości, która opiera się na prawości i przestrzeganiu właściwych zasad. Są to – co oczywiste – najważniejsze cechy ludzkie w relacjach społecznych przedsiębiorców, polegające na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł społecznych, to znaczy uznanych norm moralnych, funkcjonujące nawet wówczas, gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują. W pojęciu „uczciwość” mieści się wszystko to, co w istocie najwartościowsze, a mianowicie „etyka” i „moralność”. Dwa pojęcia nierozerwalnie ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniające. Otóż, moralność to najczystsza postać zachowań uznanych za właściwe, a etyka to tworzenie systemów myślowych, z których można wyprowadzić zasady moralne. Z określonej supozycji urzeczywistnia się zadanie dla naszego czasopisma, którym jest kształtowanie kompetentnego przedsiębiorcy.

Czym w istocie jest kompetencja? Kompetentny przedsiębiorca to nie ten, który z racji zajmowanego stanowiska jest uprawniony do wykonywania przypisanych czynności i podejmowania decyzji, lecz ten, który szczyci się odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie właściwej interpretacji przepisów obowiązującego prawa i jest zdolny do podejmowania jedynie trafnych decyzji. W razie konieczności zasięgnięcia opinii podmiotu posiadającego wiadomości specjalne (biegłego), jego opinia nie zdoła skutecznie zniekształcić prawdy, na przekór zresztą faktom, bowiem kompetentny przedsiębiorca oceni taką postawę krytycznie i powoła innego, z prawdziwego zdarzenia biegłego. Kompetentny przedsiębiorca również poradzi sobie z największymi zawiłościami prawnymi i doprowadzi do skutecznego ich usunięcia w imię dążenia do słusznego rozstrzygnięcia. Definicja kompetencji prowadzi do jednoznacznej konstatacji, że na miano kompetentnego może zasłużyć tylko organ, który uczynił wszystko co w jego mocy by sprawiedliwości stało się zadość.

Oddane dzisiaj Państwu pismo w odczuciu redakcji jest od dawna oczekiwanym forum prezentacji poglądów przez liczne środowiska zajmujące się problematyką przedsiębiorczości, w tym środowiska naukowe, sędziowskie, prokuratorskie, adwokackie, doradców podatkowych i inwestycyjnych oraz wszystkich innych osób podejmujących działania w tym zakresie.

Wyrażam nadzieję, że pismo spełni Państwa oczekiwania i będzie skutkowało również wypracowanymi koncepcjami systemowymi, co może także zaowocować propozycjami rozwiązań legislacyjnych. Z pełnym przekonaniem zachęcam do zabierania głosu na łamach nowego czasopisma.

Czasopismo „Przedsiębiorstwo i Prawo” z supozycji i w naszym najszczerszym przekonaniu stanowić będzie cenną pozycję w literaturze prawniczej i nauk pomostowych. Powinno też być obowiązkowym źródłem wiedzy podmiotów sensu stricto zajmujących się wskazaną problematyką oraz studentów kształcących się w tym kierunku. Jesteśmy przekonani, że periodyk uświadomi wszystkim odbiorcom, których zachęcamy do jego zarówno studiowania, jak i redagowania, jakie posiadamy w tej dziedzinie niewykorzystane możliwości. A nie dowiemy się o nich dopóty, dopóki ich wnikliwie nie przeanalizujemy oraz nie będziemy aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu dla dobra naszej społeczności.

Redaktor Naczelny

Przewodniczący  –  prof. dr hab. Bogusław SYGIT

Członkowie: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Bożena GRONOWSKA, prof. dr hab., dr h. c. Brunon HOŁYST, mgr Jerzy JAMIOŁKOWSKI, mgr Przemysław JUCHACZ, dr Wiesław JUCHACZ, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK,  dr Tomasz NIKLAS, prof. dr hab. Lech K. PAPRZYCKI,  prof. dr hab. Emil W. PŁYWACZEWSKI, dr Wiesław POMORSKI, prof. dr hab. Wojciech RADECKI, prof. dr hab. Karol ŚLIWKA, dr Andrzej WAŻNY

prof. zw. dr hab.Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. dr hab. Bożena GRONOWSKA, dr Józef GURGUL, mgr Michał BURTOWY, dr Artur KOTOWSKI, dr Bolesław KURZĘPA ,dr Wiesław POMORSKI, mgr Adam ROCH, prof. dr hab. Bogusław SYGIT, dr Andrzej WAŻNY, dr Natalia WĄSIK, dr Damian WĄSIK, mgr Jan WOJTASIK, prof. dr hab. Lech K. PAPRZYCKI, prof. dr hab. Emil W. PŁYWACZEWSKI

Numer 1/2018Numer 2/2018Numer 3/2018Numer 4/2018
Skorowidz alfabetycznySkorowidz przedmiotowy
Numer 5/2019

Warunki publikacji

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji (glos, recenzji komentarzy i monografii, sprawozdań z konferencji mających istotny walor praktyczny) wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word 97, dla następujących ustawień: strona niestandardowa (szerokość 17 cm, wysokość 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy odstęp między wierszami.

Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 30 stron znormalizowanego tekstu, a pozostałych opracowań – 20 stron.

Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy, krótkie (kilkuzdaniowe) streszczenie ujmujące główne tezy opracowania oraz kluczowe słowa. Tytuł artykułu, streszczenie i kluczowe słowa powinny być powtórzone w języku angielskim.  

Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, adres e–mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska.

Wszystkie prace przed publikacją są opiniowane przez stałych recenzentów współpracujących z redakcją.

Materiały należy przesyłać na adres e–mail:

marketing@wsp-inow.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane.

Maciej ŚWIĘTEK

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

ul. S. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz
tel. 15 644 04 00, fax. 15 832 77 87
e-mail: marketing@wds.com.pl
www.wds.pl

Redaktor Naczelny – Wojciech Kotowski
Z-ca Redaktora Naczelnego – Tomasz Niklas
Sekretarz Redakcji – Jerzy Jamiołkowski

Dane techniczne:
– materiały reklamowe w kolorach
– wymiar: 150x240mm
– rozdzielczość 300 dpi w skali 1:1
– plik zapisany w formacie pdf

ISSN 2544-9958
nakład 500 egz.
Wersją podstawową (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

Dane adresowe wydawców:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
Przedsiębiorstwo i Prawo
Redakcja
88-100 Inowrocław, ul. Kiełbasiewicza 7
e-mail: wojciechkotowski@wp.pl 

tel: (22) 849 09 92