Administracja studia II stopnia

----------------

NOWOŚĆ

Studia magisterskie – Administracja

       Studia II stopnia na kierunku „administracja” pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku „administracja”, a także na kierunkach pokrewnych, takich jak „bezpieczeństwo wewnętrzne” czy „zarządzanie”.

        Interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów, rachunkowości i bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Absolwenci studiów magisterskich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w służbie cywilnej i działach administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, gier symulacyjnych, wizyt studyjnych i case study. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSP.

ECTS

Program studiów administracyjnych prowadzony jest w systemie ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) w celu zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Jego istotą jest wprowadzenie system punktowego.

Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów. Do zaliczenia 2 lat studiów niezbędne jest zdobycie 120 punktów (w każdym roku 60 punktów).

Program studiów

Moduł podstawowy – Zasady ustroju politycznego państwa, Socjologia organizacji, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Fundusze strukturalne i projekty UE, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Praktyka zawodowa

Moduł kierunkowy –  System ochrony prawnej w UE,  Prawo karne-skarbowe, Prawo ubezpieczeń społecznych, Publiczne prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Postępowanie cywilne, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, Strategie rozwoju regionalnego, Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Prawo pracy UE, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Moduł humanistyczno-społeczny:–Negocjacje i mediacje w administracji publicznej, Etyka urzędnicza w administracji publicznej, Prawo autorskie, patentowe i ochrona własności intelektualnej

Moduł treści do wyboru: – 

 • 1. Seminarium dyplomowe
 • 2. Język obcy biznesowy
 • 3a. Podstawy procedury karnej
 • 3b. Ochrona prawnokarna obrotu gospodarczego
 • 4a. Ekonomia rozwoju
 • 4b. Ekonomika zarządzania w administracji
 • 5a. Prawo gospodarcze UE
 • 5b. Podatki i prawo podatkowe
 • 6a. Migration movements and security in Europe (zajęcia w języku obcym)
 • 7b. Institutions and services of the legal order in the security system of the European Union (zajęcia w języku obcym)
 • 8a. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 8b. Komunikacja społeczna i marketing publiczny
 • 9a. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • 9b. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

A co po studiach?

Absolwenci kierunku „administracja” na poziomie studiów drugiego stopnia poszerzą i ugruntują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje uprawniające ich do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty w:

 • urzędach administracji publicznej:  gmin i miast/starostwie powiatowym/urzędzie marszałkowskim/urzędzie wojewódzkim,
 • organach podatkowych,
 • działach administracyjnych ministerstw, sądów, prokuratury,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym,
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych,
 • w kancelariach prawnych,
 • w działach administracyjnych służb mundurowych,
 • w szkołach i uczelniach wyższych,
 • w instytucja międzynarodowych: instytucje Unii Europejskiej/konsulaty/ambasady,
 • innych zawodach związanych z administracją.

Studia doktoranckie oraz studia podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.

Instytucje zewnętrzne współpracujące z Uczelnią:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
 • Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 • Urząd Miasta Inowrocławia
 • Urząd Miejski w Pakości
 • Gmina Inowrocław
 • Gmina Dąbrowa Biskupia
 • Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Inowrocław Sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu
 • PLAST-MAR, Marek Margielewski

Ile wynosi czesne?

Administracja, studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów

Studia  niestacjonarne 

Rok nauki

Miesięcznie

Za semestr

Za rok

I ROK

420

2 050

4 100

II ROK

420

2 050

4 100