Master of Business Administration (MBA)

----------------

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

    Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

   Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Art.19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1933 z późn.zm.)

[Wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa] – Zasady zarządzania mieniem państwowym.

Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, jako kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, która:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.) 4  ,

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 5  (Dz. U. z 2021 r. poz. 425 i 1535),

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

 Fakt, że dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowisko w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to wyraz docenienia wartości edukacji menedżerskiej na poziomie Master of Business Administration. Według wcześniejszych regulacji ustawowe zwolnienie z egzaminu państwowego przysługiwało tylko biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, doradcom inwestycyjnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Teraz dyplom MBA to paszport do kariery również w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego.

wsp_grafika_0001

Program studiów

1.  Uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych w środowisku międzynarodowy

2.  Odpowiedzialność karna menadżerów

3.  Elementy prawa cywilnego i handlowego

4.  Rachunkowość zarządcza i analizy finansowe

5.  Administracja samorządowa

6.  Negocjacje w biznesie

7.  Cechy charakterystyczne polskiego modelu samorządu terytorialnego:

                a) nadzór nad samorządem terytorialnym

                b) ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

8.  Różne formy zatrudnienia w podmiotach gospodarczych

9.  Tajemnice RODO

10.  Zarządzanie zasobami ludzkimi

11.  Zarządzanie strategiczne

12.  Zarządzanie kryzysowe

13.  Codzienne zarządzanie płynnością finansową spółek

14.  Charakter prawny UE. Instytucje europejskie. Prawo europejskie

15.  Fundusze europejskie przeznaczone na rozwój biznesu

16.  Funkcjonowanie rady nadzorczej. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje

17.  Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa - rola kadry

zarządzającej w realizowaniu obowiązków podatkowych

18.  Komunikacja oraz metody i techniki prowadzenia negocjacji i mediacji w pracy menadżera

19.  Zarządzanie projektami

20.  Decyzje środowiskowe

21.  Wizyta studyjna

22.  Zarządzanie ryzykiem bankowym

23.  Tajemnica bankowa

Warunki ukończenia studiów

 • Udział w zajęciach, potwierdzony podpisem na liście obecności.
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów –  ocenę  na dyplomie stanowić będzie m.in. średnia ocen z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów.
 • PRAKTYCZNY PROJEKT DORADCZY

Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobotę i niedzielę.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Adresaci studiów

Każdy z naszych słuchaczy jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Ta różnorodność przekłada się na niezwykle cenne środowisko, w którym będziecie zdobywali wiedzę. Dbamy o zróżnicowanie osób w grupie, nasi studenci pochodzą z różnych branż, każdy ma doświadczanie w  innym obszarze wiedzy, ale wszyscy mają wspólny cel rozwoju. Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń wzbogaca i pozwala spojrzeć na biznes z różnych perspektyw.

Na studia zapraszamy:

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla;
 • właścicieli średnich i dużych firm prywatnych;
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych.

Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Perspektywa zatrudnienia

Osoby, które ukończą studia MBA HR będą przygotowane do pełnienie najwyższych stanowisk organizacyjnych z aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim oraz pełnienia ról doradczych dla organizacji, szukających takich kompetencji poza swoimi strukturami. 

Zasady rekrutacji

1. REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni pod linkiem: rejestracja online – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (wsp-inow.pl)

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł należy uiścić na numer rachunku bankowego uczelni po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 

Numer rachunku bankowego do opłat rekrutacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości:

SGB Bank Spółdzielczy: 53 8149 0000 0000 5520 2000 0010.

Zasady naboru

Rekrutacja trwa do dnia 28 lutego 2023 r.

 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych *
 • CV  
 • list motywacyjny  
 • 1 zdjęcie elektroniczne wzorem jak do dowodu osobistego/paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

*W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Wysokość opłat

 • Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł
 • Całkowity koszt studiów podyplomowych MBA: 8.000,00 zł

                  – płatność semestralna: 4000,00 zł za semestr (2 raty)

                  -płatność miesięczna: 800,00 zł za miesiąc (10 rat)

 • Opłata za dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA: 50, 00 zł