Master of Business Administration (MBA)

----------------

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

        Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi.

       Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.  

 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Art.19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 973 z późn.zm.)

[Wymogi wobec osoby wskazywanej jako kandydat na członka organu nadzorczego w spółce z udziałem Skarbu Państwa] – Zasady zarządzania mieniem państwowym.

       Fakt, że dyplom MBA umożliwia kandydowanie na stanowisko w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to wyraz docenienia wartości edukacji menedżerskiej na poziomie Master of Business Administration. Według wcześniejszych regulacji ustawowe zwolnienie z egzaminu państwowego przysługiwało tylko biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, doradcom inwestycyjnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Teraz dyplom MBA to paszport do kariery również w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego.

wsp_grafika_0001

Program studiów

1.  Uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych w środowisku międzynarodowy (5h)

2.  Odpowiedzialność karna menadżerów (10h)

3.  Podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym. Prawo cywilne i kodeks spółek handlowych (10h)

4.  Rachunkowość zarządcza i analizy finansowe (10h)

5.  Międzynarodowe strategie rozwoju (4h)

6.  Negocjacje w biznesie (5h)

7.  Działalność gospodarcza JST (5h)

8.  Różne formy zatrudnienia w podmiotach gospodarczych (5h)

9.  Tajemnice RODO (5h)

10.  Zarządzanie zasobami ludzkimi (10h)

11.  Zarządzanie strategiczne (5h)

12.  Zarządzanie kryzysowe (8h)

13.  Etykieta i protokół biznesowy (5h)

14.  Charakter prawny UE. Instytucje europejskie. Prawo europejskie (10h)

15.  Fundusze europejskie przeznaczone na rozwój biznesu (10h)

16.  Postępowanie egzekucyjne (10h)

17.  Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa -

rola kadry zarządzającej w realizowaniu obowiązków podatkowych (10h)

18.  Komunikacja marketingowa (5h)

19.  Zarządzanie projektami (5h)

20.  Decyzje środowiskowe (5h)

21.  Ochrona środowiska (5h - wizyta studyjna w firmie PLAST-Mar) VI.2024

22.  Zarządzanie ryzykiem bankowym i tajemnica bankowa (10h)

23.  Rola banku w rozwoju gospodarczym regionu, wspomaganie przedsiębiorców i inicjatyw gospodarczych (10h)

24.  Marketing międzynarodowy (4h)

25.  Walka informacyjna (5h)

26.  Komunikacja w administracji (5h)

27.  Prawo gospodarcze na Ukrainie. Zakładanie działalności gospodarczej (10h)

28.  Mechanizmy rozwoju biznesu w kontekście globalizacji (10h)

29.  Szkody w przedsiębiorstwie podczas sytuacji nadzwyczajnych (5h)

30.  Organizacyjny i ekonomiczny mechanizm efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa (10h)

31.  31. Elementy etyki w działalności gospodarczej (4h)

Razem: 220 godzin dydaktycznych

Warunki ukończenia studiów

1. Udział w zajęciach, potwierdzony podpisem na liście obecności.

2. Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów –  ocenę  na dyplomie stanowić będzie m.in. średnia ocen z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów oraz obecność podczas zajęć.

PRAKTYCZNY PROJEKT DORADCZY

              Uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego w grupie, dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.

              Termin końcowej obrony dyplomowej: 25.06.2025 r.

Organizacja zajęć

Początek zajęć: 21.04.2024 r.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobotę i niedzielę.

Forma spotkań: tryb hybrydowy

4 zjazdy stacjonarne w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 19a (88-100) oraz

7 zjazdów on-line: platforma Microsoft Teams. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Adresaci studiów

Dbamy o zróżnicowanie osób w grupie. Studenci uczelni pochodzą z różnych branż, w których każdy ma doświadczanie w  innym obszarze wiedzy, lecz wszyscy mają wspólny cel rozwoju.

Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń wzbogaca i pozwala spojrzeć na biznes z różnych perspektyw.

Na studia zapraszamy:

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla;
 • właścicieli średnich i dużych firm prywatnych;
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych.

Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

Perspektywa zatrudnienia

Osoby, które ukończą studia MBA będą przygotowane do pełnienie najwyższych stanowisk organizacyjnych w aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim oraz pełnienia ról doradczych dla organizacji, szukających takich kompetencji poza swoimi strukturami. 

Zasady rekrutacji

1. REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni pod linkiem: rejestracja online – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (wsp-inow.pl)

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł należy uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego przydzielonego podczas rejestracji.

Zasady naboru

Rekrutacja trwa do dnia 15 marca 2024 r.

 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 
 • O przyjęciu decyduje złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych *
 • CV  
 • list motywacyjny  
 • 1 zdjęcie elektroniczne wzorem jak do dowodu osobistego/paszportu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

*W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Wysokość opłat

 • Opłata rekrutacyjna: 85,00 zł
 • Całkowity koszt studiów podyplomowych MBA: 9.545,00 zł

                  – płatność semestralna: 4772,00 zł za semestr (2 raty)

                  -płatność miesięczna: 868,00 zł za miesiąc (11 rat)

 • Opłata za dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA: 50, 00 zł