Efekty kształcenia / Sylabusy

Efekty kształcenia / Sylabusy

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: kryminologia, studia I stopnia, profil praktyczny

Nazwa dokumentuPlik
sylabusy kryminologia I stopień

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: administracja, studia I stopnia, profil praktyczny

 

Nazwa dokumentuPlik
1. Technologia informacyjna_ADM_LIC_2023_WSP
2. Język angielski_ADM_LIC_2023_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Logika_ADM_LIC_2023_WSP
2. Wstęp do prawoznawstwa_ADM_LIC_2023_WSP
3. Prawo administracyjne_ADM_LIC_2023_WSP
4. Postępowanie administracyjne_ADM_LIC_2023_WSP
5. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej_ADM_LIC_2023_WSP
6. Mikro i makroekonomia_ADM_LIC_2023_WSP
7. Publiczne prawo gospodarcze_ADM_LIC_2023_WSP
8. Statystyka_ADM_LIC_2023_WSP
9. Wstęp do socjologii_ADM_LIC_2023_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Postawy prawa cywilnego_ADM_LIC_2023_WSP
2. Prawo pracy i prawo urzędcznicze_ADM_LIC_2023_WSP
3. Finanse i rachunkowość_ADM_LIC_2023_WSP
4. Metody badań socjologicznych_ADM_LIC_2023_WSP
5. Zamówienia publiczne_ADM_LIC_2023_WSP
6. Prawo karne materialne_ADM_LIC_2023_WSP
7. Postępowaine cywilne_ADM_LIC_2023_WSP
8. Instytucje i źródła Prawa UE_ADM_LIC_2023_WSP
9. Ruchy społeczne i polityczne_ADM_LIC_2023_WSP
10. Prawo prasowe i ochrona wolności słowa_ADM_LIC_2023_WSP
11. Postępowanie egzekucyjne w administracji_ADM_LIC_2023_WSP
12. Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia_ADM_LIC_2023_WSP
13. Techniki negocjacji i mediacji_ADM_LIC_2023_WSP
14. Postępowanie karne_ADM_LIC_2023_WSP
15. System i ustrój administracji rządowej i samorządowej_ADM_LIC_2023_WSP
16. Prawo konsumenckie i ochrona rynku_ADM_LIC_2023_WSP
17. Podstawy prawa podatkowego_ADM_LIC_2023_WSP
18. E-administracja_ADM_LIC_2023_WSP
19. Podstawy prawne i księgowe rachunkowości_ADM_LIC_2023_WSP
20. Standardy ochrony praw człowieka_ADM_LIC_2023_WSP
21. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych_ADM_LIC_2023_WSP
22. Ekonomia sektora publicznego_ADM_LIC_2023_WSP
23. Fundusze celowe; zasady tworzenia i funkcjonowania_ADM_LIC_2023_WSP
24. Globalizacja a fundusze publiczne_ADM_LIC_2023_WSP
25. Sytuacja finansów publicznych w świecie – analiza empiryczna_ADM_LIC_2023_WSP
26. Ogranizacje pozarządowe_ADM_LIC_2023_WSP
27. Prawo międzynarodowe_ADM_LIC_2023_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Ochrona własnosci intelektualnej_ADM_LIC_2023_WSP
2. Podstawy filozofii_ADM_LIC_2023_WSP
3. Komunikacja społeczna_ADM_LIC_2023_WSP
4. Etykieta w instytucjach publicznych_ADM_LIC_2023_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Praktyka 1_ADM_LIC_2023_WSP
2. Praktyka 2_ADM_LIC_2023_WSP
3. Praktyka 3_ADM_LIC_2023_WSP
4. Praktyka 4_ADM_LIC_2023_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Język obcy nowożytny_ADM_LIC_2023_WSP
2. Proseminarium_ADM_LIC_2023_WSP
3. Seminarium dyplomowe_ADM_LIC_2023_WSP
4a. Internationale finantzen_ADM_LIC_2023_WSP
4b. International financial reporting standards_ADM_LIC_2023_WSP

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Nazwa dokumentuPlik
1. System bezpeczeństwa narodowego Polski_ADM_LIC_2023_WSP
2. Zagrożenia czasu pokoju i wojny_ADM_LIC_2023_WSP
3. Zarządzanie kryzysowe_ADM_LIC_2023_WSP
4. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym_ADM_LIC_2023_WSP
5. Bezpieczeństwo społeczne_ADM_LIC_2023_WSP
6. Zadania obronne administracji rządowej i samorządowej_ADM_LIC_2023_WSP

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

Nazwa dokumentuPlik
1. Administracja biznesu_ADM_LIC_2023_WSP
2. Administracja gospodarcza_ADM_LIC_2023_WSP
3. Administracja pracy biurowej_ADM_LIC_2023_WSP
4. Prawo handlowe_ADM_LIC_2023_WSP
5. Przestępstwa urzędnicze_ADM_LIC_2023_WSP
6. Systemy administrowania rynkiem pracy_ADM_LIC_2023_WSP

ADMINISTRACJA JST

Nazwa dokumentuPlik
1. Ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego _ADM_LIC_2023_WSP
2. Organizacja i zadania JST w Polsce i na świecie _ADM_LIC_2023_WSP
3. Budżet JST _ADM_LIC_2023_WSP
4. Źródła wydatków i dochodów JST_ADM_LIC_2023_WSP
5. Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym_ADM_LIC_2023_WSP
6. Projektowanie rozwoju – strategie rozwoju JST_ADM_LIC_2023_WSP

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Nazwa dokumentuPlik
1. Administracja bezpieczeństwa publicznego_ADM_LIC_2023_WSP
2. Etyka w działalności publicznej_ADM_LIC_2023_WSP
3.Gospodarka komunalna_ADM_LIC_2023_WSP
4.Programy pomocowe UE_ADM_LIC_2023_WSP
5. Zasady funkcjonowania administracji w UE_ADM_LIC_2023_WSP
6. Zagospodarowanie przestrzenne_ADM_LIC_2023_WSP

ADMINISTRACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Nazwa dokumentuPlik
1. Podstawy administracji ochrony zdrowia_ADM_LIC_2023_WSP
2. Prawo ochrony zdrowia_ADM_LIC_2023_WSP
3. Uzależnienia i patologie społeczne_ADM_LIC_2023_WSP
4. Zarządzanie usługami zdrowotnymi_ADM_LIC_2023_WSP
5. Administrowanie systemami baz danych_ADM_LIC_2023_WSP
6. Marketing usług zdrowotnych_ADM_LIC_2023_WSP

 

Nazwa dokumentuPlik
1. Praktyka 1_ADM_LIC_2023_WSP
2. Praktyka 2_ADM_LIC_2023_WSP
3. Praktyka 3_ADM_LIC_2023_WSP
4. Praktyka 4_ADM_LIC_2023_WSP

,,Efekty uczenia się”

Informujemy, że udostępnione niżej tabele efektów uczenia się przyporządkowane dla kierunku, poziomu oraz profilu uczenia, obowiązują wszystkich studentów rozpoczynających studia od 01.10.2019 roku.

Kierunek: administracja, studia II stopnia, profil praktyczny

Nazwa dokumentuPlik
1. Zasady ustroju politycznego państwa_ADM_2022_WSP
2. Socjologia organizacji_ADM_2022_WSP
3. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne_ADM_2022_WSP
4. Fundusze strukturalne i projekty UE_ADM_2022_WSP
5. Historia myśli ustrojowej i społecznej_ADM_2022_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. System ochrony prawnej w UE_ADM_2022_WSP
2. Prawo karne – skarbowe_ADM_2022_WSP
3. Prawo ubezpieczeń społecznych_ADM_2022_WSP
4. Publiczne prawo ochrony konkurencji i konsumentów_ADM_2022_WSP
5. Postępowanie cywilne_ADM_2022_WSP
6. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych_ADM_2022_WSP
7. Strategie rozwoju regionalnego_ADM_2022_WSP
8. Wybrane problemy współczesnej administracji i prawa…_ADM_2022_WSP
9. Prawo pracy UE_ADM_2022_WSP
10. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska_ADM_2022_WSP
11. Zarządzanie jakością w administracji publicznej_ADM_2022_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Negocjacje i mediacje w administracji publicznej_ADM_2022_WSP
2. Etyka urzędnicza w administracji publicznej_ADM_2022_WSP
3. Prawo autorskie, patentowe…_ADM_2022_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Seminarium dyplomowe i PPDiDED_ADM_2022_WSP
2. Język obcy_ADM_2022_WSP
3a. Podstawy procedury karnej_ADM_2022_WSP
3b. Ochrona prawnokarna obrotu gospodarczego_ADM_2022_WSP
4a. Ekonomia rozwoju_ADM_2022_WSP
4b. Ekonomika zarządzania w administracji_ADM_2022_WSP
5a. Prawo gospodarcze UE_ADM_2022_WSP
5b. Podatki i prawo podatkowe_ADM_2022_WSP
6a. Migration movements and security in Europe..-ADM_2022_WSP
6b. Institutions and services of the legal order in the security…ADM_2022_WSP
7a. Zarządzanie zasobami ludzkimi_ADM_2022_WSP
7b. Komunikacja społeczna i marketing publiczny_ADM_2022_WSP
8a. Współczesne zagrożenia bezp. międzynar._ADM_2022_WSP
8b. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych_ADM_2022_WSP

Nazwa dokumentuPlik
1. Praktyka zawodowa I_ADM_2022_WSP
2. Praktyka zawodowa II_ADM_2022_WSP
3. Praktyka zawodowa III_ADM_2022_WSP