egzamin dyplomowy

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ  KROK PO KROKU

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie dokumentów do obrony w wymaganym terminie – zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych.

[plik „Zarządzenie Dziekana” znajduje się w sekcji plików do pobrania poniżej]

1.  Egzemplarz pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną

W Dziekanacie Wydziału należy złożyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany jednostronnie i oprawiony w twardą okładkę oraz jeden egzemplarz pracy zapisany na płycie CD w formacie elektronicznym (Word, PDF), który pozostaje w Uczelni, w aktach osobowych studenta (oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy oraz o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy umieszczone trwale w pracy na końcu).

[plik „Regulamin zasad dyplomowania” wraz z wzorami oświadczeń znajduje się w sekcji plików do pobrania poniżej]

2.  Opis wersji elektronicznej

Na naklejce płyty CD oraz na kopercie powinny być umieszczone następujące informacje: nazwa uczelni, nazwa wydziału, imię i nazwisko autora pracy, podpis autora, nr albumu, nazwisko i imię oraz stopień naukowy promotora, podpis promotora.

[plik „Naklejka na płytę CD” znajduje się w sekcji plików do pobrania poniżej]

3. Karta obiegowa z bibliotek

Należy wydrukować bądź pobrać w Dziekanacie WSP “kartę obiegową”, a następnie uzyskać wszystkie podpisy i dołączyć dokument wraz z pracą dyplomową składaną w Dziekanacie Wydziału.

[plik “karta obiegowa” znajduje się w sekcji plików do pobrania poniżej]

4. Zaliczenie toku studiów

Student chcący przystąpić do obrony dyplomowej zobowiązany jest do:

     –   zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych w programie (wypełniona Karta Okresowych Osiągnięć Studenta, uzupełniony indeks);

       – uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej od promotora i recenzenta (ocena recenzenta następuje po złożeniu pracy w Dziekanacie Wydziału);

       – uregulowania opłat za studia, włącznie z ostatnią ratą czesnego;

      –  uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 20 zł (nie mylić z opłatą za egzamin dyplomowy). Potwierdzenie przelewu należy dołączyć wraz z pracą dyplomową składaną w Dziekanacie WSP.

[wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta, tytułem: imię, nazwisko/opłata za dyplom ukończenia studiów I stopnia].

       – Odbiór dokumentów (dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu) możliwy jest najszybciej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów (zaproszenia wysyłamy drogą elektroniczną).

Wręczenie dyplomów najczęściej odbywa się we wrześniu lub październiku.

 

Baza pytań - egzamin dyplomowy_kryminologia

Kliknij aby pobrać bazę pytań.

Baza pytań - egzamin dyplomowy_administracja

Kliknij aby pobrać bazę pytań.