egzamin dyplomowy

OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ KROK PO KROKU

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie dokumentów do obrony w wymaganym terminie – zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych.

[plik „Zarządzenie Dziekana” znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

1. W dziekanacie WSP należy złożyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany obustronnie i oprawiony w miękką, plastikową okładkę oraz trzy egzemplarze zapisane na płycie CD w formacie elektronicznym (Word, PDF), z których jeden pozostaje w aktach osobowych studenta, a pozostałe dwa będą przekazane opiekunowi pracy dyplomowej oraz jej recenzentowi przygotowanej zgodnie z „Regulaminem Dyplomowania” (oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy oraz o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy umieszczone trwale w pracy na końcu).

[plik „Regulamin zasad dyplomowania” wraz z oświadczeniami znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

2. Na naklejce płyty CD oraz na kopercie powinny być umieszczone następujące informacje: nazwa uczelni, nazwa wydziału, imię i nazwisko autora pracy, podpis autora, nr albumu, nazwisko i imię oraz stopień naukowy promotora, podpis promotora.

[plik „Naklejka na płytę CD znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

3. 5 zdjęć do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm (zaleca się, aby zdjęcia odpowiadały powadze dyplomu, w przeciwnym razie dziekanat może odmówić ich przyjęcia).

4. Należy wydrukować bądź pobrać w Dziekanacie WSP “kartę obiegową”, a następnie uzyskać wszystkie podpisy i dołączyć dokument wraz z pracą dyplomową składaną w Dziekanacie.
[plik “karta obiegowa” znajduje się w sekcji pliki do pobrania poniżej]

5. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania oraz praktyk przewidzianych w programie (wypełniona Karta Okresowych Osiągnięć Studenta, uzupełniony indeks).

6. Uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej od promotora i recenzenta (ocena recenzenta po złożeniu pracy w dziekanacie).

7. Uregulowanie opłaty za studia włącznie z ostatnią ratą czesnego oraz opłatą za dyplom.

8. Student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 20 zł (nie mylić z opłatą za egzamin dyplomowy). Potwierdzenie przelewu należy dołączyć wraz z pracą dyplomową składaną w Dziekanacie WSP.

[wpłaty należy dokonać na indywidualne konto studenta, tytułem: imię, nazwisko/opłata za dyplom ukończenia studiów I stopnia].

Odbiór dokumentów (dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu) możliwy jest najszybciej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.

Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów (zaproszenia wysyłamy drogą elektroniczną).

Wręczenie dyplomów najczęściej odbywa się we wrześniu lub październiku.

UWAGA! Powyższe informacje mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Baza pytań - egzamin dyplomowy_kryminologia

Kliknij aby pobrać bazę pytań.