Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (w skrócie WSP) przekonana o celowości ciągłego doskonalenia jakości kształcenia studentów wszystkich rodzajów i form studiów, pragnie kontynuować i wzbogacać, funkcjonujące w Uczelni, formy zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w WSP opiera się na wspólnym dążeniu przez środowisko akademickie do osiągania najwyższej jakości zajęć. Przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia tych celów są realizowane w zgodzie z misją Uczelnią.

Celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, pozwalającej na uzyskanie odpowiednich efektów kształcenia przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz uzyskanie kwalifikacji dających absolwentom konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

Realizacji celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia służą:

 • wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • monitorowanie i stymulowanie rozwoju kadry naukowo – dydaktycznej;
 • działania zmierzające do dostosowania efektów uczenia się do potrzeb rynku pracy, w tym wykorzystania wniosków z monitorowania karier zawodowych absolwentów uczelni.

W celu właściwego funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia odrębnymi zarządzeniami Rektora wprowadzono:

 • procedury odnoszące się do realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz sposobów weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla prowadzonych kierunków studiów
 • procedury dotyczące spełniania wymagań zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy i kwalifikacji nauczycieli akademickich
 • procedury dotyczące monitorowania losów absolwentów.

Celem oceny pracy kadry dydaktycznej jest zapewnienie należytego poziomu wykonywania obowiązków przez nauczycieli akademickich, w tym przede wszystkim:

 • kształcenia i wychowania studentów, w tym nadzorowania opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych pod względem merytorycznym i metodycznym;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
 • uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni;
 • przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

Ocena pracy kadry dydaktycznej, odbywa się za pomocą:

 • okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich;
 • oceny jakości prowadzonych zajęć na podstawie hospitacji;
 • ankietowego badania opinii studentów o realizowanych zajęciach dydaktycznych.

Koordynacją prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uczelni, zajmuje się Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia powołany przez Rektora. Do obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy przygotowanie procedur wspomagających zapewnienie jakości kształcenia.

Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w WSP. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dotyczące:

Polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w WSP, zgodnej ze jej strategią i misją;

ogólnouczelnianych procedur zapewnienia jakości kształcenia.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia w WSP jako przewodniczący;
 • nauczyciele akademiccy, przy zachowaniu reprezentatywności dziedzin i dyscyplin nauki, w liczbie od czterech do sześciu (w tym co najmniej dwóch z zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy);
 • dwóch studentów (wskazanych przez Samorząd Studentów WSP).

Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w WSP. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dotyczące:

 • polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w WSP, zgodnej ze jej strategią i misją;
 • ogólnouczelnianych procedur zapewnienia jakości kształcenia.
 • Uchwała Senatu WSP w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
 • Zarządzenie Rektora WSP w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
 • Zarządzenie Rektora WSP w sprawie powołania członków Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia –  dr  Przemysław Paciorek
 •  e-mail:p.paciorek@wsp-inow.pl