Opłaty dodatkowe nieobjęte czesnym w WSP

Rodzaj opłatyKwota   
za przeprowadzenie rekrutacji :85,00 zł
za wydanie indeksu4,00 zł
za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
- dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
- suplementu do dyplomu w języku obcym
20,00 zł
za wydanie duplikatu:
-dyplomu ukończenia studiów
-suplementu do dyplomu
20,00 zł
za wydanie legitymacji studenckiej22,00 zł
za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.26,00 zł
za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie orginału