Kryminologia

----------------

Studia licencjackie - Kryminologia

Studia na tym kierunku są nastawione na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości, zjawisk dewiacyjnych,  sprawstwem czynów karalnych oraz ofiar przestępstw w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych.

Student Kryminologii zdobędzie wiedzę na temat zjawiska przestępczości, rodzajów przestępstw, pozna ich etiologię oraz narzędzia służące do ich opisu. Dzięki temu student będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Dlaczego warto studiować na kierunku Kryminologia:

 • Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu kryminologii, prawa, psychologii, socjologii oraz nauk o bezpieczeństwie
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej i określania czynników psychologicznych wpływających na zachowania przestępcze
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z obszaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych procedur w postępowaniu śledczym i dochodzeniu
 • Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych procedur w postępowaniu śledczym i dochodzeniu
 • Kształtowanie umiejętności identyfikowania przyczyn przestępstw i zachowań dewiacyjnych oraz umiejętności diagnostyki psychologicznej
 • Nabycie umiejętności identyfikowania problemów, wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowanie do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwent posiada kompetencje predysponujące go do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych i w specjalistycznych formach ochrony. Osoby już pracujące w wymienionych zawodach zyskują z kolei pogłębioną wiedzę i nowe kompetencje, co przekłada się na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Wiktymologia
 • Wstęp do kryminologii
 • Techniki umiejętności społecznych
 • Kryminologia porównawcza
 • Komunikacja interpersonalna
 • Nowe tendencje kryminologiczne
 • Cyberprzestępczość
 • Podstawy medycy sądowej

Specjalności do wyboru:

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

Polityka społeczna
Postępowanie w sprawach nieletnich
Ujemne zjawiska społeczne jako czynnik kryminogenny
Przestępczość z perspektywy krajowej
Medyczne prawo karne
Handel ludźmi

Zarządzanie ryzykiem
Prawo penitencjarne
Psychologia penitencjarna
Ergonomia i ochrona pracy funkcjonariusza służby więziennej
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Status sprawcy w postępowaniu karnym

System ochrony gospodarki
Prawo dowodowe
Reakcja na wykroczenia
Współpraca międzynarodowa Policji
Prewencja kryminalna
Prawo policyjne

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych
Psychologiczne koncepcje człowieka
Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych
Socjologiczne podstawy resocjalizacji
Profilaktyka zachowań ryzykownych
Socjologia dewiacji i kontroli społecznej
Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

Prawna ochrona pokrzywdzonego
Typologia przestępstw
Psychopatologia kryminalna
Techniki negocjacyjne
System pomocy ofiarom przestępstw
Cywiloprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa

Biologiczne podstawy zachowania
Służby interwencyjne
Prewencja kryminalna
Oględziny miejsca zdarzenia
Psychopatologia
Elementy medycyny i toksykologii sądowej
Psychologia sądowa
Profilowanie – typy i modele

A co po studiach?

Absolwenci kierunku Kryminologia mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • policja (ze szczególnym uwzględnieniem wydziału prewencji)
 • straż miejska
 • służby specjalne
 • służba celna
 • straż graniczna
 • służba więzienna
 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • sądy
 • prokuratura
 • placówki prewencyjne
 • organizacje pozarządowe kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych

Ile wynosi czesne?

  

Kryminologia

ROK AKADEMICKI 2023/2024

ROK AKADEMICKI 2024/2025

ROK AKADEMICKI 2025/2026

Forma studiów

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Rok nauki

I ROK

II ROK

III ROK

Opłata jednorazowa za rok
płatne do 15.10.

3400

3800

3800

Opłata za semestr
I semestr płatność do 15.10.
II semestr płatność do 15.03.

1725

1925

1925

Opłata w 10 ratach
płatność do 10 – tego każdego miesiąca

350

390

390

Opłata w 12 ratach
płatność do 10 – tego każdego miesiąca

295

330

 

Nasze sale