Pielęgniarstwo

----------------

STUDIA LICENCJACKIE PIELĘGNIARSTWO

Studia stacjonarne / studia popołudniowe dla pracujących*

*Studia popołudniowe prowadzone są w soboty i niedziele i dotyczą zajęć teoretycznych i ćwiczeń. Zajęcia praktyczne, symulacje i praktyki zawodowe prowadzone są w wybranych dniach w tygodniu w formie popołudniowej, dostosowanej do osób pracujących oraz mających rodziny.

Misją Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości jest oferowanie społeczeństwu najwyższej jakości kształcenia o profilu praktycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, by nasi absolwenci, stanowili rzeczywistą konkurencję nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku pracy.

Kierunek „Pielęgniarstwo” zakłada pełną zgodność z regulacjami prawnymi określającymi warunki prowadzenia studiów oraz wymogi dla zawodu pielęgniarki / pielęgniarza, co umożliwia oferowanie kształcenia na właściwym i wysokim poziomie.

Cel kształcenia to zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez kształtowanie sylwetki absolwenta gotowej do samodzielnego pełnienia roli zawodowej
i posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych
i kierunkowych.

Dlaczego warto studiować na kierunku „Pielęgniarstwo”:

 • Zawód cieszący się zaufaniem społecznym;
 • Duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską;
 • Kompleksowo wyposażone pracownie;
 • Praktyki w specjalistycznych placówkach medycznych;
 • Kadrę naukową Uczelnia dobiera z całej Polski – specjaliści i autorytety w swojej dziedzinie;
 • Przyjazny kontakt z wykładowcami dzięki pracy w małych grupach ćwiczeniowych;

Program studiów stacjonarnych obejmuje kształcenie w zakresie:

nauk podstawowych – tj.: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.

nauk społecznych – tj.: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski.

nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – tj.: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej.

nauki w zakresie opieki specjalistycznej – tj.: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych i w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Są to: oddziały internistyczne, geriatryczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, oddziały położnicze, ginekologiczne i noworodkowe, a także gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz żłobki i hospicja.

Placówki medyczne współpracujące z Uczelnią:

 • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu;-
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku;
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ Rodzina z o.o. w Inowrocławiu;
 • Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
 • Żłobek Miejski Bajka w Inowrocławiu;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu.

Program studiów

A co po studiach?

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą
w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.

Ile wynosi czesne?

         Pielęgniarstwo

Forma studiów

Studia stacjonarne (dla osób pracujących)

Rok nauki

Miesięcznie

Za semestr

Za rok

I ROK

475 zł

2 375 zł

4 750 zł

II ROK

490 zł

2 450 zł

4 900 zł

III ROK

510 zł

2 550 zł

5 100 zł

Nasze pracownie