Administracja

Administracja

----------------

Administracja

Termin administracja pochodzi od od łacińskiego słowa administrare (zarządzać) oraz wyrazu ministrare (służyć). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o służebnej roli władzy publicznej. Administracja jako kierunek studiów wyższych adresowany jest nie tylko w stosunku do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie  zatrudnienia  w szeroko rozumianej administracji publicznej, ale także kierowany dla pracowników sektora prywatnego interesujących się aparatem władzy publicznej, prawoznawstwem, polityką oraz ekonomią. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania wymienia się m. in.: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo finansowe, prawo cywilne,prawo pracy, podstawy wiedzy o państwie lub mikro- i markoekonomię.

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

  • administrację gospodarczą

W ramach tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony konkurencji i konsumentów, handlu i obrotu towarowego, ceł i podatków. Niniejsza specjalizacja umożliwi nabycie umiejętności zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji wpływających na tworzenie się przestępczości gospodarczej.

  • administrację publiczną

W obszarze tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat struktury aparatu administracji rządowej, zadań i kompetencji centralnych i naczelnych organów władzy publicznej oraz przepisów prawa i postępowania administracyjnego z zakresu realizowania podstawowych uprawnień i obowiązków obywatelskich. Szczególnie istotnym elementem kształcenia we wskazanej specjalizacji  będzie nacisk na zagadnienia dotyczące działania i trybu pracy organów władzy wykonawczej w Polsce

  • administrację jednostek samorządu terytorialnego

 Na gruncie tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat struktury samorządowych organów administracji publicznej tj. administracji gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. Z tego względu do zakresu tej specjalizacji będą należały zagadnienia związane z poznaniem osobowego prawa administracyjnego (obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, obowiązek meldunkowy) oraz rzeczowego prawa administracyjnego (prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane. prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody, prawo leśne, prawo gospodarowania nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) a także tematyka dotycząca sposobów i form prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień.

  • administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego

 U podstaw tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat metod i form zagwarantowania mieszkańcom bezpieczeństwa i porządku publicznego w przypadku występowania stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęsk żywiołowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Co ważne, tematyka tej specjalizacji będzie koncentrowała uwagę na aspektach dotyczących spraw obronności państwowej wobec zagrożeń militarnych i terrorystycznych. Omawiane będą również problemy związane z bezpieczeństwem imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz reguł organizowania publicznych zbiórek pieniędzy. 

  • administrację zdrowia publicznego

W trakcie procesu kształcenia na wymienionej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad funkcjonowania publicznych oraz niepublicznych szpitali, placówek i zakładów opieki zdrowotnej. Szczególną uwagą zostaną objęte problemy wynikające z prawa medycznego, w tym błędów w sztuce lekarskiej, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, ochrony zdrowia publicznego oraz pomocy społecznej w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentów.

Wykaz proponowanych przedmiotów w danej specializacji:

Administracja biznesu
Administracja gospodarcza
Administracja pracy biurowej
Prawo handlowe
Przestępstwa urzędnicze
Systemy administrowania rynkiem pracy

 

Administracja bezpieczeństwa publicznego
Etyka w administracji publicznej
Gospodarka komunalna
Programy pomocowe UE
Zasady funkcjonowania administacji w UE
Zagospodarowanie przestrzenne

 

Ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego
Organizacja i zadania JST w Polsce i na świecie
Budżet JST
Źródła dochodów i wydatków JST
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Projektowanie rozwoju – strategie rozwoju JST

 

System bezpeczeństwa narodowego Polski
Zagrożenia czasu pokoju i wojny
Zarządzanie kryzysowe
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym 
Bezpieczeństwo społeczne
Zadania obronne administracji rządowej i samorządowej

 

Podstawy administracji ochorny zdrowia
Prawo ochrony zdrowia
Uzależnienia i patologie społeczne
Zarządzanie usługami zdrowotnymi
Administrowanie systemami baz danych
Marketing usług zdrowotnych 

 

Współpracują z nami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Gmina Inowrocław