Koronawirus

Zachęcamy Wykładowców i Studentów WSP do zapoznania się z informacjami Rektora WSP dotyczącymi Uczelni w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie.

Aktualne komunikaty i zarządzenia:

1. Komunikat Rektora nr 2/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni oraz określenia zastępczej formy realizacji tych zajęć z dnia 11 marca 2020 r.

2. Zarządzenie Rektora nr 3/2020 w sprawie postępowania w sytuacjach zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r.

3. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. ws. ważności Elektronicznych Legitymacji Studenckich

5. Zarządzenie Rektora nr 4/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 12 marca 2020 r.

6. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych nr 1/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 12 marca 2020 r.

7. Komunikat Dziekanatu z dnia 16 marca 2020 r.

8. Komunikat Dziekanatu Uczelni w sprawie sposobu kontaktowania się z pracownikami podczas stanu epidemiologicznego z dnia 16 marca 2020 r. 

9. Akcja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Posłuchaj Naukowca”

10. Decyzja MNiSW z dnia 21 marca 2020 r. o zawieszeniu funkcjonowania Uczelni w Polsce do 10 kwietnia 2020 r.

11. Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych nr 2/2020 w sprawie przedłużenia sesji poprawkowej semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

12. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych nr 3/2020 w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z dnia 26 marca 2020 r.

13. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych nr 4/2020 w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z dnia 6 kwietnia 2020 r.

14. Komunikat Rektora nr 3/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

16. Komunikat Rektora nr 04_2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych z dnia 24 kwietnia 2020 r.

17. Zarządzenie Rektora nr 5/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych, a także dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2  z dnia 15 maja 2020 r.

18. ZARZĄDZENIE nr 6/2020 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiegow Inowrocławiuz dnia 23 maja 2020 r.w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

19. Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
w czasie zaliczeń, egzaminów, obron dyplomowych studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych w trakcie epidemii związanej z wirusem COVID-19

20. ZARZĄDZENIE nr 7/2020  Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego  w Inowrocławiu

21. ZARZĄDZENIE nr 8/2020 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach I stopnia, studiach podyplomowych oraz konsultacji kursu przygotowawczego z metodyki pisania prac doktorskich. z dnia 1 września 2020 r.  w sprawie zasad realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych studentów studiów pierwszego
stopnia w okresie ograniczonego funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19.

22. LIST DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK STOSOWANYCH

23. ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu z dnia 19 października 2020 r.w sprawie przedłużenia sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2019/2020