Praktyki studenckie 2020/2021

Studenckie praktyki Zawodowe

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych.

Wymiar godzin oraz termin realizacji praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów oraz naboru. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach poniżej dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Studenci WSP mają 3 możliwości odbycia praktyki zawodowej:

           1. Student wybiera instytucję/przedsiębiorstwo z listy, które podpisały umowę o praktyki z Uczelnią

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości posiada porozumienia z instytucjami/przedsiębiorstwami, w których można odbyć praktykę. Student chcący zostać skierowany na praktykę zawodową przez Uczelnię, kontaktuje się z Pełnomocnikiem Rektora ds. praktyk studenckich i umawia termin praktyk. Po konsultacji, na adres mailowy: dziekanat@wsp-inow.pl przesyła prośbę o przygotowanie skierowania.

W treści wiadomości e-mail należy podać: pełną nazwę instytucji/przedsiębiorstwa, adres, oraz dane Studenta: imię i nazwisko, rok, kierunek, nr albumu.

Po wpłynięciu prośby, Dziekanat WSP przygotowuje skierowanie oraz przekazuje je do podpisu Pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich/Dziekanowi Wydziału. Student odbiera skierowanie z Dziekanatu WSP, wcześniej wykupuje obowiązkowe ubezpieczenie NNW i OC na czas praktyk studenckich. Następnie pobiera i drukuje ze strony internetowej Uczelni Dzienniczek Praktyk wraz z załącznikami  i udaje się na praktykę w uzgodnionym terminie.

           2. Student indywidualnie wybiera instytucję/przedsiębiorstwo, a Uczelnia nie dysponuje podpisanym/ą porozumieniem/umową z instytucją/przedsiębiorstwem wybraną/ym przez Studenta

Student kontaktuje się z wybraną przez siebie instytucją/firmą, a następnie konsultuje realizację praktyki z Pełnomocnikiem Rektora ds. praktyk studenckich.

Po uzyskaniu pozytywnej zgody na adres mailowy: dziekanat@wsp-inow.pl  przesyła prośbę o przygotowanie umowy i skierowania na praktykę studencką.
W treści wiadomości e-mail należy podać: pełną nazwę firmy, adres, nazwisko osoby, która podpisze umowę, dokładny termin praktyk; oraz dane Studenta: imię i nazwisko, rok, kierunek, nr albumu.

Po wpłynięciu prośby, Dziekanat WSP przygotowuje dokumenty: umowę i skierowanie oraz przekazuje je do podpisu Pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk studenckich/Dziekanowi Wydziału. Student odbiera podpisane dokumenty z Dziekanatu, wcześniej wykupuje obowiązkowe ubezpieczenie NNW i OC na czas praktyk studenckich. Następnie pobiera i drukuje ze strony internetowej Uczelni Dzienniczek Praktyk wraz z załącznikami i kieruje się na praktyki w uzgodnionym terminie.

  1. Praca zawodowa/odbyty staż/wolontariat i zakres wykonywanych obowiązków pokrywa się z programem praktyk na danym kierunku studiów

W sytuacji, gdy zakres obowiązków pokrywa się z programem praktyk na danym kierunku studiów, Student, po wcześniejszej konsultacji z Pełnomocnikiem Rektora ds. praktyk studenckich pobiera i drukuje ze strony internetowej Uczelni:

  1. podanie o zaliczenie praktyki studenckiej,
  2. wzór druku zaświadczenia z zakładu pracy

– do ww. dokumentacji Student załącza opis zajmowanego stanowiska.

Student składa komplet dokumentacji w Dziekanacie WSP.

Dokumentacja praktyk studenckich

  • Dzienniczek praktyk (wypełniony należy złożyć w Dziekanacie WSP)*
  • ubezpieczenie NNW i OC na czas praktyk**
  • skierowanie na praktykę
  • umowa o praktykę (opcjonalnie)

*Dzienniczek praktyk, jest dokumentem potwierdzającym odbycie praktyk i stanowi podstawę do jej zaliczenia. Każdy ze studentów powinien pobrać dzienniczek praktyk odpowiadający wybranemu kierunkowi studiów.

**Ubezpieczenie należy wykupić w wybranej przez studenta firmie ubezpieczeniowej.

Każdy student zobligowany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia NNW i OC na czas trwania praktyk studenckich.