przedsiebiorstwo-i-prawo

Przedsiębiorstwo i Prawo


Słowo wstępne

    O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jest to tworzenie i budowanie czegoś nowego, a zatem zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie tym wyróżnia się kreatywność i innowację, umiejętność wykorzystania pomysłów i ryzyko. Po drugie, jest to zespół cech opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. W tym kontekście przedsiębiorczość wyróżnia się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem, innowacyjnością i motoryką. Cechami charakterystycznymi przedsiębiorczości są przede wszystkim ekspansywność, którą należy rozumieć jako chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym oraz stawianie sobie ambitnych celów, po to wszakże by osiągnąć większe korzyści, a także innowacyjność będąca nieustannym poszukiwaniem, a w konsekwencji wprowadzaniem twórczych ulepszeń.

Redaktor Naczelny

Rada Naukowa

Przewodniczący  –  prof. dr hab. Bogusław SYGIT

Członkowie: prof. zw. dr hab. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. dr hab. Bożena GRONOWSKA, prof. dr hab., dr h. c. Brunon HOŁYST, mgr Przemysław JUCHACZ, dr Wiesław JUCHACZ, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK, dr Jarosław KOŁTUNIAK, prof. dr hab. Lech K. PAPRZYCKI,  prof. dr hab. Emil W. PŁYWACZEWSKI, prof. dr hab. Wojciech RADECKI, prof. dr hab. Karol ŚLIWKA, dr Andrzej WAŻNY

Recenzenci czasopisma

prof. zw. dr hab.Andrzej BAŁANDYNOWICZ, prof. dr hab. Bożena GRONOWSKA, dr Józef GURGUL, mgr Michał BURTOWY, dr Artur KOTOWSKI, dr Bolesław KURZĘPA ,dr Wiesław POMORSKI, mgr Adam ROCH, prof. dr hab. Bogusław SYGIT, dr Andrzej WAŻNY, dr Natalia WĄSIK, dr Damian WĄSIK, mgr Jan WOJTASIK, prof. dr hab. Lech K. PAPRZYCKI, prof. dr hab. Emil W. PŁYWACZEWSKI

ISSN 2544-9958

nakład 500 egz.
Wersją podstawową (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

Dane adresowe wydawców

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
Przedsiębiorstwo i Prawo
Redakcja
88-100 Inowrocław, ul. Kiełbasiewicza 7
e-mail: wojciechkotowski@wp.pl 

tel: (22) 849 09 92 

Skład

Maciej Świętek