Stypendia

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące stypendiów przyznawanych na WSP w Inowrocławiu.

Terminy

W roku akademickim 2018/2019 wnioski o stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów będą przyjmowane w Dziekanacie do 5 listopada 2018 roku.

Kryterium dochodowe - dotyczące stypendium socjalnego

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 850,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Średnia z ocen - stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Min. Średnia z ocen upoważniająca do ubiegania się o stypendium Rektora za wysoką średnią została ustalona na: 4,50

Przypomnienie: Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 czyli przepisów art. 172-187 oraz art. 191 Ustawy nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Przepisów art.172-187 oraz art. 191 również nie stosuje się do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie (art. 194 ustawy o szkolnictwie wyższym)

Uwaga: Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu  świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Numer załącznikaNazwa załącznikaPlik
1Oświadczenie o niepobieraniu stypendium
2Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
3Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
5Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
6Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny
7Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
8aWniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej ocen
8bWniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe
8fWniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia)
10Wniosek o przyznanie zapomogi
11Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
12 Oświadczenie studenta / członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzdzającym okres zasiłkowy
13Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
14Oświadczenie studenta / członków rodziny studenta o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku bazowym