STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora

          O Stypendium Rektora może ubiegać się student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  Uzyskał średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,5 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku na Wydziale Nauk Stosowanych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.

Posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Posiada wysokie osiągnięcia artystyczne.

Posiada osiągnięcia naukowe (np. publikacje naukowe).

Nowe wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne od 15 października 2019 r.