BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII

By in
1224
BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII

Rekrutacja trwa! Start marzec 2019!

BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII 

 1. Studia podyplomowe na kierunku BHP z ergonomią przygotowują słuchaczy w zakresie kompetencji i sprawności niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem służby BHP:
 • dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną wypadków przy pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • określania chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służby bhp;
 • interpretowania roli człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi konsekwencjami,
 • praktycznego wykorzystywania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji,
 • zarządzania w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny przebiegu procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

      2. Słuchacz powinien umieć:

 • przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
 • oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

3. Absolwent studiów podyplomowych przygotowany jest do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

 • Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.
 • Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

PLAN DLA STUDIÓW PROWADZONYCH W FORMIE NIESTACJONARNEJ

 1. Elementy prawa pracy.
 2. Prawna ochrona pracy.
 3. Organizacja i metody pracy służb bhp.
 4. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Choroby zawodowe.
 5. Organizacja i metodyka szkoleń z zakresu bhp.
 6. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne środowiska pracy, charakterystyka i identyfikacja.
 7. Ocena ryzyka zawodowego.
 8. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
 9. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy.
 10. Psychologia pracy.
 11. Ochrona przeciwpożarowa.
 12. Organizacja systemu ratownictwa oraz pierwsza pomoc przedlekarska.
 13. Socjologia pracy.
 14. Zarządzanie jakością.
 15. Studium przypadku.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopda 2004 r. (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia, co uprawnia go do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)