BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII

By in
1789

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW STYCZEŃ 2020

BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII 

1. Studia podyplomowe na kierunku BHP z ergonomią przygotowują słuchaczy w zakresie kompetencji i sprawności niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem służby BHP:

– dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną wypadków przy pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania,

– oceny ryzyka zawodowego,

– określania chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służby bhp;

– interpretowania roli człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi konsekwencjami,

– praktycznego wykorzystywania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji,

– zarządzania w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny przebiegu procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Słuchacz powinien umieć:

– przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

– formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,

– oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

– badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

3. Absolwent studiów podyplomowych przygotowany jest do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

– Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.

– Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia, co uprawnia go do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)