Kryminologia

Kryminologia

----------------

Kryminologia

 Termin kryminologia pochodzi od od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz wyrazu logos (naukę). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o przestępczości. Kryminologia jako kierunek studiów wyższych adresowany jest nie tylko w stosunku do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie  zatrudnienia w służbach mundurowych, ale także kierowany dla  pasjonatów interesujących się wydarzeniami kryminalnymi, sprawstwem czynów karalnych oraz ofiarami przestępstw. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania wymienia się m. in.: prawo karne, proces karny, psychologiczne profilowanie sprawców zabójstw, wiktymologię ofiary przestępstw, socjologię patologii społecznych, naukę o państwie i prawie, medycynę sądową oraz techniki kryminalistyczne i śledcze.

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

  • patologie społeczne

W ramach tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zachowań społecznych człowieka ułatwiających inicjowanie czynów karalnych. Co więcej, wymieniona specjalizacja umożliwi poznanie defektów mózgu człowieka, jego uszkodzeń i następstw wypadków wpływających na podejmowanie czynów sankcjonowanych karnie. Penalizacja przestępstw jest związana z takimi czynnikami, jak: alkoholizm, narkomania, prostytucja, samobójstwa lub dewiacje seksualne.

  • penitencjarną

 W obszarze tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat sprawców przestępstw osadzonych w zakładach karnych odbywających karę pozbawienia wolności. Istotnym elementem kształcenia we wskazanej specjalizacji jest nacisk na wieloaspektowość kultury więziennej oraz panujących reguł międzyludzkich w trakcie odbywania orzeczonej kary więziennej. Ważną kwestią pozostają zagadnienia dotyczące sposobu wykonywania pracy w służbie więziennej oraz radzenia się z towarzyszącymi jej trudnościami.

  • policyjną

 Na gruncie tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad prowadzenia śledztw i dochodzeń, sposobów i metod prowadzenia przesłuchań podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz psychologicznych zasad pracy z pokrzywdzonym. Ważnym czynnikiem w służbie policyjnej jest posiadanie właściwej i skutecznej umiejętności racjonalnego myślenia. Z tego też względu studia w sferze tej specjalności koncentrują się na tworzeniu warsztatu budowania efektywnego myślenia prowadzącego do uzyskiwania określonych efektów pracy w walce z przestępczością. Zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwającej akcji policyjnej będzie znamienną częścią kształcenia w toku tej specjalizacji.

  • resocjalizacyjną

 U podstaw tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat metod i form resocjalizacji przestępców, którzy dopuścili się czynów karalnych o różnym stopniu społecznej szkodliwości. Podstawowym elementem cyklu edukacji w ramach tej specjalizacji jest nabycie umiejętności pracy ze skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym mającej na celu jego powrót na drogę zgodnego z prawem działania oraz wywarcie zmiany w sposobie myślenia sprawcy

  • wiktymologiczną

W trakcie procesu kształcenia na wymienionej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat umiejętności pracy z pokrzywdzonym dotkniętym działaniem przestępczym ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia przesłuchań o raz metod znoszenia trudności i barier w komunikowaniu się z ofiarami przestępstw. Taka wiedza umożliwi skuteczne dotarcie do sprawcy czynu.