GERONTOLOGIA I GERIATRIA

By in
2619
GERONTOLOGIA I GERIATRIA

INFORMACJE O NOWYM KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  W ZAKRESIE GERONTOLOGII I GERIATRII

——————————————————————————————-

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu

Dlaczego nowy kierunek jest ważny?

Polacy dożywają obecnie 80tki, to o 7 lat dłużej niż w 1990 roku i aż o 20 lat niż pół wieku temu. Dziś prawie co 4 Polak ma więcej niż 60 lat, w ciągu dekady odsetek seniorów wzrośnie aż o 30 procent, a w połowie XXI w. będzie ich aż 40% – to niemal połowa (dane GUS). Krótko mówiąc ludzi starszych będzie coraz więcej i pomimo rozwoju medycyny i nauk o zdrowiu, może brakować dostatecznych sił i środków aby zapewnić osobom starszym odpowiednią opiekę i godziwe życie…!

Do kogo kierowane są studia?

Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zajmują  się lub zamierzają się zajmować opieką nad osobami starszymi.

Jakie należy spełniać kryteria, by studiować gerontologięi geriatrię? Kandydaci na studia powinni być absolwentami studiów na kierunkach:

– polityka społeczna, praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, teologia,

– pielęgniarstwo, położnictwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, ratownictwo,                    

– wychowanie fizyczne, dietetyka i innych kierunków, o ile tylko w programie studiów zawarte były zagadnienia propedeutyki nauk medycznych, społecznych, socjologicznych lub psychologii.        

Jak wyglądają, Ile trwają i ile kosztują studia w zakresie gerontologii?

Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin)

Koszt studiów: ok. 2 200 (za całość)

Profil kształcenia: praktyczny

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia na studiach prowadzone są w interaktywnej formie: ćwiczeń, treningów, warsztatów, symulacji, studium przypadku, wykładów multimedialnych. Wykładowcy dobrani są wyłącznie spośród specjalistów posiadających wieloletnią praktykę w domenie twórczego działania w pracy  z ludźmi. Zespół reprezentują specjaliści z wielu dziedzin, którzy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom zajęć. 

Jak wygląda program studiów?

Studia podyplomowe z stanowią interdyscyplinarną formę kształcenia łączącą w sobie wiedzę  z zakresu pedagogiki, psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu i polityki społecznej. Kierunek ten został stworzony odpowiedzi na istniejące potrzeby społeczne, zgodnie z danymi statystycznymi wskazującymi na proces starzenia się społeczeństw całej Europy i wydłużania średniej długości życia człowieka.  W konsekwencji zmian demograficznych będzie tworzonych coraz więcej miejsc pracy  dla osób specjalizujących się w gerontologii, a mniej dla chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Mamy do czynienia z odwracaniem się piramidy: przy ujemnym przyroście demograficznym maleje liczba dzieci i młodzieży w stosunku do osób powyżej 60 roku życia. Tym samym istnieje potrzeba uzyskiwania kwalifikacji w obszarze do tej pory niedocenianym lub pomijanym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych problematyką trzeciego wieku i/lub pracujących z seniorami bądź chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Jakich przedmiotów naucza się na gerontologii?

Starzenie się i zdrowie seniora, gerontologia i geriatria, polityka społeczna i zdrowotna, aktywność fizyczna w trzecim wieku, dietetyka i żywienie seniorów, andragogika, psychologia starzenia się, wolontariat seniorów i aktywizacja seniorów, edukacja kulturalna i medialna, animacja i pedagogika czasu wolnego, pedagogika zabawy, wstęp do arteterapii, choreoterapia – terapia tańcem i ruchem, psychospołeczne aspekty uczestnictwa w kulturze, biblioterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, metodyka organizacji zajęć kulturalno-oświatowych, warsztat arteterapeutyczny – sztuki plastyczne, projektowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, warsztaty twórczości i kreatywności.

Jakie są warunki zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu?

Warunkiem uzyskania zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu jest wykonanie pracy dyplomowej w wymiarze praktycznym.

Ja wygląda sylwetka absolwenta?

Oferowane studia podyplomowe wyposażą słuchaczy zarówno w wiedzę z zakresu gerontologii (niezbędną do rozumienia zmian fizjologicznych, psychologicznych i społecznych towarzyszących procesowi starzenia się), jak i geriatrii oraz  intelektualne narzędzia potrzebne do interdyscyplinarnej diagnozy funkcjonowania osób starszych, analizy ich potrzeb oraz adekwatnego ich zaspokajania. Pozwoli to, w perspektywie, na osiągnięcie przez osoby starsze (oraz ich rodziny), wyższej sprawności funkcjonowania w społeczeństwie, a jednocześnie pomoże zapobiegać wycofaniu, marginalizacji  i alienacji społeczno-kulturowej osób starszych. Ponadto, absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił kształtować pozytywne postawy wobec ludzi starszych, postawy w zakresie profilaktyki  i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania różnego rodzaju nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in.:

–  w domach pomocy społecznej, domach seniora, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych.

Absolwenci mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej, z wykorzystaniem wiedzy tych osób.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)