Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

By in
1650
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozpoczęcie studiów 13-14 stycznia 2018)

Studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przygotowują słuchaczy w zakresie kompetencji i sprawności niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach wsparcia oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Przeciwdziałanie przemocy rodzinie – to nowy kierunek studiów podyplomowych w ofercie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

Studia te kierowane są przede wszystkim do osób pracujących w instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. wsparciem rodziny. Dotyczy to szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia. Program studiów jest w taki sposób przygotowany, aby absolwent uzyskał możliwie kompletna wiedzę z zakresu prawa, ale także zdobył umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.

W programie studiów podyplomowych ujęto m.in. następujące przedmioty:

 • Kryminologię,
 • Podstawy prawa karnego i procesowego,
 • Prawo policyjne, Politykę kryminalną,
 • Psychologiczne podstawy funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań,
 • Przestępczość społeczną,
 • Teorie przestępczości,
 • Psychologię negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Taktykę zwalczania przestępczości,
 • Resocjalizację w społeczności lokalnej,
 • Wiktymologię,
 • Organizację i strukturę organów wymiaru sprawiedliwości,
 • Przestępczość związaną z przemocą w rodzinie,
 • Współpracę w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych,
 • Superwizję ( studium przypadku ),
 • Prawne aspekty zwalczania przemocy w rodzinie (analiza m.in.: kodeksu rodzinnego, Ustawy o postępowaniu wobec nieletnich, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
 • Zagadnienia dotyczące przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Studia podyplomowe na kierunku: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzone są w formie warsztatów – po wcześniejszym wprowadzeniu – kadra wykładowców główny nacisk kładzie na analizę praktycznych przykładów.
Wykładowcami są osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)